Getting My dịch vụ thành lập công ty To Work

Th?i gian t? ch?c n?p phí không tính vào th?i gian th?m ??nh c?a c? quan c?p gi?y ch?ng nh?n. Tr??ng h?p h? s? ch?a ??y ??, h?p l?, c? quan c?p gi?y ch?ng nh?n tr? l?i h? s? cho t? ch?c ?? ngh? ch?ng nh?n và yêu c?u b? sung h? s? theo quy ??nh;Thu? thu nh?p doanh nghi?p: ?óng ??nh kì h?ng n?m, thu? thu nh?p doanh nghi?p ???c tính kho?ng tw

read more